देउमाई नगरपालिका कार्यलय मंगलबारेको तेश्रो नगर परिषद आ.व. २०७४।७५ को वार्षिक नगर विकास योजना (निति कार्यक्रम तथा वजेट)