FAQs Complain Problems

पानिटार चिया बगान

Read More

शिधिथुम्का चुलिबाट देखिने सूर्येदयकाे दृष्य

Read More

गुफाथुम्की

Read More

नगरपालिको कार्यालय

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सम्पत्ति मूल्याङकन नेपाली वा अंग्रेजीमा
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन 
 • ना.प्र पत्रको प्रतिलिपि
 • घर नक्सापास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट÷टे«स)
 • जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि
 •  घर जग्गा कर तिरेको करचुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको

  रसिदको प्रतिलिपि

 •  सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने
सेवा प्रकारः- माेहि लगतकट्टा सिफारीस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रित पूर्वकको निवेदन 
 • मोहियानी अस्थाइ निस्साको सक्कल र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी.नागरिकताको प्रतिलिपि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- मृत्य पश्चातकाे नाता प्रमाणित
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • अनुसूुची अनुसारको निवेदन फाराम
 • मृतकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को ना.प्र.प.को सक्कल

  र प्रतिलिपि

 • मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि, नावालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • वडाको किटानी सर्जमिन मुचुल्कामृतकका नातेदारहरु (हकदारहरु)को फोटो ३÷३ प्रति

 

 • मृतक तथा निवेदकहरुको नागरिकता अन्यत्रको भएमा बसाई–सराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • मृतकको नातेदारहरु(हकदारहरु) सबै उपस्थित हुनुपर्ने

 

 

 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा नामसारी शिफारीस खरिदबाट वा मृत्यूबाट
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन  
 • मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • . मृतकसंगको नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित हकदारहरुको ना.प्र.को प्रतिलिपि
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • मृतकका नामको ज.ध.द.प्र. पूर्जाको प्रतिलिपि
 • . निवेदकको नागरिकता अन्यन्त्रको भएमा सम्बन्धित पालिका.बाट हालसालै हकदार प्रमाणित गरिएको पत्र
 • हकदारहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो २÷२ प्रति 
 • चालु आ.व.को घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्र र

  मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- स्थायी बसाेवास प्रमाणित सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन 
 • . सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण. पूर्जा र घर निर्माण इजाजत पत्रकोे प्रतिलिपि
 • .घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्रको प्रतिलिपि
 • नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बासाई सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- अविवाहित प्रमाणित शिफारीस
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको निवेदन
 • अविवाहितको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • अबिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • अबिभावकको सनाखत
 • सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- जन्म मिति प्रमाणित शिफारीस
सेवा समयः- सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको

  सक्कल र प्रतिलिपि

 • विवाह दर्ता ÷जन्म दर्ता  प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाणपत्रकाे शिफारीस तथा प्रतिलिपि शिफारीस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • अनुसुची बमोजिम निवेदन फाराम 
 • हराएको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
 • ना.प्र.पत्र झुत्रो भएको वा अक्षर,फोटो नबुझ्ने भएमा

  सो को सक्कल प्रति ।

 • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
 • नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि।

Pages

जानकारी