FAQs Complain Problems

देउमाइ नगरपालिकाकाे स्थानिय राजपत्र भाग १

यस देउमाइ नगरकार्यापालिकाको नगर सभाबाट पारित भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरु तथा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरुलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी यस वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ ।