FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 03/21/2018 - 13:14
Documents:
PDF icon 2.1 देउमाई निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण राजपत्र rajpatra.pdf, PDF icon 2.2 देउमाई आर्थिक एन राजपत्र Rajpatra.pdf, PDF icon 2.3 देउमाई विनियोजन एन राजपत्र rajpatra.pdf, PDF icon 2.4 सभा संचालन कार्याविधि राजपत्र Rajpatra.pdf, PDF icon 2.5 नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ राजपत्र rajpatra.pdf, PDF icon 2.6 डोजर-संचालन-तथा-व्यवस्थापन rajpatra राजपत्र.pdf, PDF icon १५. 2.7स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन फाइनल.pdf, PDF icon २१. 2.8स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon २२. 2.9घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon 2.10स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09 (1).pdf, PDF icon 2.11स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि,.pdf, PDF icon १६.2.12 Agriculture business promotion act, 2074.pdf
Post date: 11/09/2015 - 20:10