FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म मिति प्रमाणित सिफारीस

लाग्ने समय: 
सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
  • सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको

    सक्कल र प्रतिलिपि

  • विवाह दर्ता ÷जन्म दर्ता  प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
  • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का