FAQs Complain Problems

समाचार

नागरिकता प्रतिलिपिसिफारीस

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • अनुसुची बमोजिम निवेदन फाराम 
  • हराएको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
  • ना.प्र.पत्र झुत्रो भएको वा अक्षर,फोटो नबुझ्ने भएमा

    सो को सक्कल प्रति ।

  • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
  • नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि।